Legend Of The Mountain

Legend Of The Mountain

Technical Specs

Director: King Hu
Year: 1979
Duration: 191 min
Alternate Title: Shan Zhong Zhuan Qi