The Spring River Flows East

The Spring River Flows East

Technical Specs

Director: Chusheng Cai | Junli Zheng
Year: 1947
Country: China
Language: Mandarin
Duration: 179 min
Colour: B/W
Certificate: 12
Alternate Title: Tears of the Yang-Tse | Yi jiang chun shui xiang dong liu